Δ. Σπινέλλης

Κύριε Πρωθυπουργέ
Κύριε υπουργέ Εργασίας
Είμαι και εγώ ένας από τούς 601 απολυόμενους του ΟΤΕ.
Ενώνω την φωνή μου με τους άλλους συναδέλφους για να παραπονεθώ για την άδικη αυταρχική και υπεροπτική συμπεριφορά του Υπουργείου Εργασίας για την ΜΗ υπογραφή της Κ.Υ.Α η οποία θα δώσει την δυνατότητα στο ΤΑΠ ΟΤΕ να μας συνταξιοδοτήσει.
Είμαστε καθόλα νόμιμοι , αποχωρήσαμε από την δουλειά μας με τον νόμο 3762/2009 άρθρο 34 ο οποίος προέβλεπε τα πάντα :

Αρθρο 34 νομος 3762/2009 5 ΜΑΙΟΥ 2009

1.α. Το μόνιμο προσωπικό του Ο.Τ.Ε., το οποίο:
i) έχει υποβάλει έγγραφη αίτηση απόλυσης εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄/14.7.2005) προθεσμίας, και
ii) δεν υποβάλλει αμετάκλητη αίτηση ανάκλησης της υποβληθείσας αίτησης απόλυσής του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, απολύεται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3371/2005 εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας του εδαφίου ii της παραγράφου αυτής.

β. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α΄/24.5.1983) και για την αυτοδίκαιη και υποχρεωτική απόλυσή τους από τον Ο.Τ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού O.Τ.Ε. (Γ.Κ.Π. – Ο.Τ.Ε.), όπως αυτός ίσχυε κατά την ημερομηνία ισχύος του ν. 3371/2005.

2. Ειδικά για τους ασφαλισμένους που απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄/3.4.2008).

3. α) Η δαπάνη που θα προκύψει αφ’ ενός από την αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης με βάση το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη στον Κλάδο Σύνταξης και στον Κλάδο Υγείας και αφ’ ετέρου από το ποσό των συντάξεων που θα χορηγήσει ο Κλάδος Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων βαρύνει τον Ο.Τ.Ε.. Από το καταβαλλόμενο ποσό για συντάξεις με βάση την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου δεν παρακρατείται η αναλογούσα εισφορά συνταξιούχου υπέρ του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Ο.Τ.Ε. του Κλάδου Υγείας του TΑΥΤΕΚΩ.

β) Το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη για την αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης, καθώς και το ποσό των συντάξεων που θα χορηγήσει το ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε.) κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, βαρύνουν τον Ο.Τ.Ε..

γ) Το σύνολο των εισφορών των εργαζομένων για την αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης στο ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.) βαρύνει τον Ο.Τ.Ε.. Η δαπάνη που θα προκύψει για την άμεση καταβολή των χορηγιών του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε -ΤΑΥΤΕΚΩ θα καλυφθεί με τη χορήγηση μακρόχρονου άτοκου δανείου από τον Ο.Τ.Ε. στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από ειδική οικονομική μελέτη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης της ανωτέρω δαπάνης στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου του μόνιμου προσωπικού του Ο.Τ.Ε..

Το οικονομικό θέμα που έχει προκύψη με τον ΟΤΕ είναι καθαρά πολιτικό και δεν φταίμε εμείς και οι οικογένειες μας.
Έτσι λοιπόν δεν θα υποδείξουμε εμείς με ποιο τρόπο θα λυθεί.
Άλλωστε μας ενδιαφέρει να είναι το ΙΚΑ ένα υγιές ταμείο.
Αθήνα 19-02-2010
Σπινέλλης Γ. Δημήτριος
email : spinellis.dimitrios@yahoo.gr