Χαράλαμπος Μαχαιρίδης

Συνάδελφοι Χρόνια Πολλά και Καλή Πρωτοχρονιά.
Παρακάτω κοινοποιώ Ανακοίνωση του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Περισσότερα εδώ : http://www.tayteko.gr/index.php/nea-anakoinoseis

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 
Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου & Παροχών σε Χρήμα
Ταχ.Δ/νση :Πατησίων 54
Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ     
                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         
Θέμα: Ισχύς - έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων ΤΑΥΤΕΚΩ (πρώην Τομέας Ασθένειας  Προσωπικού ΟΤΕ)

          Για την σωστή ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης το ΤΑΥΤΕΚΩ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του στον πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ οι οποίοι είχαν κάνει χρήση της παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών βιβλιαρίων των έμμεσων μελών τους (τέκνα, σύζυγοι κ.α.) έως 30.06.2014, τα οποία είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012 ή το 2013,  εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις της ασφάλισης δηλαδή τα τέκνα άνω των 18 ετών να παραμένουν άνεργα, άγαμα και αστράτευτα ή να συνεχίζουν τις σπουδές τους, ή  η σύζυγος να μην εργάζεται κ.λ.π. να αποστείλουν στο Ταμείο μας Πατησίων 54 – Τ.Κ. 10682 Αθήνα (  με την ένδειξη στο φάκελο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσων μελών τους: 1.    Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου
2.      Φωτοτυπία α’  σελίδας βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου.
3.      Φωτοτυπία α’ σελίδας και τελευταίας σελίδας θεώρησης βιβλιαρίου του έμμεσα ασφαλισμένου
4.      Φύλλο μισθοδοσίας για τους εν ενεργεία ή τριμηνιαίο φύλλο σύνταξης για τους συνταξιούχους
5.      Α.Φ.Μ. για τον άμεσα και το έμμεσο μέλος 6.     Α.Μ.Κ.Α. για τον άμεσα και το έμμεσο μέλος

Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μετά το 18ο έτος και μέχρι 24 ετών
•       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου για άνεργα παιδιά 18 έως 24 ετών ( ότι το παιδί του είναι άνεργο, άγαμο, αστράτευτο (αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο τον άμεσα ασφαλισμένο και ότι θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα)
•       α)  Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους για τα παιδιά που σπουδάζουν          β)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι  θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας, κατάκτηση πτυχίου κ.λ.π.)

      Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μετά το 24ο έτος και μέχρι 26 ετών
(Παιδιά πτυχιούχοι που είναι άνεργα, άγαμα και αστράτευτα (αγόρια) δικαιούνται ασφάλισης  για δύο (2) επιπλέον χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους και μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας τους )
•       Πτυχίο (φωτοαντίγραφο), το οποίο προσκομίζεται μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία απόκτησής του.
•       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι  θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας κ.λ.π.)
     Παιδί που εργάζεται, αλλά τα εισοδήματά του από μισθωτές υπηρεσίες δε δικαιολογούν ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, διατηρεί το δικαίωμα ασφάλισης στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με την προϋπόθεση να προσκομίσει στο Τμήμα μητρώου του ΤΑΥΤΕΚΩ βεβαίωση από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) που ν’ αναφέρει ότι βάσει εισοδήματος δε δικαιούται ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, κ.λπ. ή ότι η δραστηριότητα που εξασκείται δεν είναι υπόχρεη δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε..

Για ΣΥΓΥΓΟΥΣ  έως 66 ετών
•        Εκκαθαριστικό ή εκκαθαριστικά της Εφορίας  για όσα έτη είναι αθεώρητο το βιβλιάριο
•       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα ενημερώσουν τον φορέα ασφάλισης σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ασφαλιστικής ικανότητας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
       Όταν η/ο σύζυγος εργάζεται και δικαιούται λόγω εισοδήματος, που προέρχεται από φορολογούμενα εισοδήματα ήτοι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από γεωργικές επιχειρήσεις, από ελεύθερα επαγγέλματα,  ασφάλιση σε άλλο Οργανισμού Ασφαλίσεων Ασθενείας, ΔΕΝ ασφαλίζεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
       Σε περίπτωση όπου εμφανίζονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες στον πίνακα Δ’ του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας αλλά δε θεμελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωμα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό διατηρείται  το δικαίωμα ασφάλισης στον Κλάδο Ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ) με την προϋπόθεση να προσκομίσει στο Τμήμα μητρώου του ΤΑΥΤΕΚΩ βεβαίωση από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) που ν’ αναφέρει ότι βάσει εισοδήματος δε δικαιούται ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, κ.λπ. ή ότι η δραστηριότητα που εξασκείται δεν είναι υπόχρεη δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε..

       Για ΓΟΝΕΙΣ
•       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι  δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο φορέα, και ότι συγκατοικεί με τον άμεσα και ότι θα ενημερώσουν τον φορέα ασφάλισης σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ασφαλιστικής ικανότητας.
•       Εκκαθαριστικό ή εκκαθαριστικά της Εφορίας  για όσα έτη είναι αθεώρητο το βιβλιάριο

           ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι •  οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν ασφαλιστικό δικαίωμα στο ΤΑΥΤΕΚΩ πρέπει να καταθέτουν αίτηση διαγραφής με προσκόμιση του βιβλιαρίου ασθενείας, προκειμένου να προβαίνουμε στην ηλεκτρονική διόρθωση της ασφαλιστικής εικόνας τους.
•       το ασφαλιστικό δικαίωμα των μελών της οικογένειας των άμεσα  ασφαλισμένων μας παιδιών ηλικίας μέχρι 18 ετών, δεν ελέγχεται.
•       η ασφάλιση των συζύγων μετά το 66ο έτος ηλικίας τους ισχύει ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφάλισής τους .
•       Το όριο ηλικίας υπολογίζεται βάσει ημερομηνίας γέννησης •       Η ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας του μέλους έχει την ημερομηνία πραγματικής λήξης της ασφάλισης (ως περίπτωση παιδιών λόγω ορίου ηλικίας, σπουδαστών λόγω περάτωσης των σπουδών ή ορίου ηλικίας κλπ.).
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του  ΤΑΥΤΕΚΩ 


Δομένικος Νικόλαος

Δ. Αποστόλου
Εύχομαι σε όλους σας

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
σε όλους σας.

Υγεία, χαρά και ένα καλύτερο αύριο....

Δ. Αποστόλου

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Στο www.etea.gov.gr  και στην αρχική σελίδα στα ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων ΕΤΕΑ κάνεις  εγγραφή και στην συνέχεια μπορείς να δεις από Δεκέμβριο 2014 το χαρτάκι για την επικουρική σύνταξή σου (ότι τέλος πάντων  απέμεινε).

Καλές γιορτές σε όλους. Υγεία πάνω από όλα.

            ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Καβαρινος Αθανασιος

Στο ενημερωτικο σημειωμα συνταξεων μετα τη βασικη συνταξη και τα οικογενειακα βαρη υπαρχει ενα "ΛΟΙΠΑ" και μου κρατανε  324,22 Ευρω. Πως μπορω να μαθω τι ειναι αυτα τα λοιπα? Πηγα στο τοπικο ΙΚΑ Καβαλας και μου λενε οτι για το ΤΑΠ ΟΤΕ δεν μπορουν να με εξυπηρετησουν.  Επισης παιρνω σε κατι τηλεφωνα στο ΤΑΠ ΟΤΕ και δεν απαντανε.  Αν μπορει καποιος συναδερφος να με εξυπηρετησει  ας μου γραψει στο Blog....Ευχαριστω..

Χαράλαμπος Μαχαιρίδης

Συνάδελφοι σας χαιρετώ.
Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας των Συνταξιούχων ΟΤΕ γνωστοποιείται πως ο ΟΤΕ διαθέτει πακέτα σταθερής τηλεφωνίας και Internet σε μειωμένες τιμές για τους συνταξιούχους του ομίλου ΟΤΕ.
Ενδεικτικά το πακέτο για απεριόριστες κλήσεις αστικές και υπεραστικές  , με 300 λεπτά ομιλίας προς κινητά και ταχύτητα Internet στα 24 ΜΒ , διατίθεται στην τιμή των 25 Ευρώ ανά μήνα με ΦΠΑ.
Τα παρακάτω πακέτα διατίθενται μόνο με κλήση στο 1249 και όχι από τα καταστήματα ΟΤΕ.

    Χαράλαμπος Μαχαιρίδης Ξάνθη

Χάρης Αγρανιώτης


    Επείγουσα  ανακοίνωση.

Αφορά συνταξιούχους ΟΤΕ που έφυγαν με εθελουσία και είχε πληρώσει μέχρι κάποια ημερομηνία μέσα στο 2012  εισφορές ασθενείας ο ΟΤΕ. Στα ενημερωτικά που παίρναμε δεν υπάρχουν κρατήσεις ασθενείας μεχρι τότε. Για κάποιο διάστημα απο τότε και μετά δεν μας κρατούσαν για ασθένεια εως ότου κάποια στιγμή διαφορετική για καθένα άρχισαν να μας κρατούν ποσά σε δόσεις με τίτλο  “ Αχρεωστήτως καταβληθέντα”.
Επηρεάζει την δήλωση Ε1 που καταθέτουμε φέτος και ίσως και του επόμενου χρόνου.
Στη βεβαίωση για την εφορία αν υπάρχει ποσό στη στήλη   “ποσό που δεν εκπίπτει”
το οποίο φαίνεται στα ενημερωτικά σε κάποιον η κάποιους μήνες τότε πρέπει να πάμε 11:00-14:00
 κάθε μέρα εκτός Τετάρτες  στην Αγ. Κων/νου 16  πρώτο όροφο απέναντι απο το 10 στον κύριο Λιοντίτση να διορθώσει το φορολογητέο ποσό.
Αν έχουμε τέτοια ποσά το 2014 τότε πιθανότατα πρέπει να πάμε για διόρθωση και του χρόνου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ

     Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους και  εν ενεργεία για τη συμπαράστασή τους στο βαρύ πένθος για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας πατέρα Δημήτρη Κεχαγιά.
      Οι κόρες του
      Ιωάννα Κεχαγιά
      Φωτεινή Κεχαγιά

Γρηγορης Στογιάννης

Kαλημέρα σε όλους
Σήμερα 10-6-2014  "Έφυγε " ο φίλος , αδελφός , Αγωνιστής ,Οικογενειάρχης και πάνω απ όλα αυτά ο  Άνθρωπος ο αγαπητός και αξέχαστος σε ολους συνάδελφοςκαι ψυχή του Μ/Κ,  ο Στράτος ο Σαριγλείου .
(Το γράφω και δεν τον πιστεύω . Ακουω ακομα το γελιο του και την μονιμη πρόσκληση του για 'ρακές").
Ολοι εμείς που τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε και οχι μόνο.. και οσοι πιστεύω τον γνωρίσανε
θα τον αποχαιρετισουμε με πολυ αγάπη και 'θύμισες' αυριο Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014  και ωρα 15.45 στο νεκροταφείο  του Ζωγράφου .
με πολυ αγαπη και τιμή στον Στράτο
ο ασημαντος υφιστάμενος του
Γρηγορης Στογιάννης
10-6-2014

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

μια απάντηση στο συνάδελφο Δ. ΣΔΟΥΓΚΟ (που βάλθηκε να μας τρελάνει με την ερώτησή του  και με τους φόβους του.......)
Η συγκεκριμένη βεβαίωση εστάλη ΜΟΝΟ σε όσους πήραν κάποια χρήματα ύστερα από δικαστική αγωγή που είχαν κάνει κατά του ΟΤΕ και την κέρδισαν.
ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙ ΑΥΤΟ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ?   ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΞΕΡΟΥΝ.................
Το ποσόν που πήραν ήταν τουλάχιστον διπλάσιο από αυτό που αναγράφουν οι βεβαιώσεις (που αφορούσαν μόνο τους τόκους υπερημερίας, γιατί το επιδικασθέν κεφάλαιο, είτε εμφανίζεται ως εισόδημα στο Ε1, ή δεν εμφανίζεται γιατί αφορούσε φόρο επί του επιδόματος ευθύνης). Και βέβαια και το ξέρουν και αποδείξεις με λεπτομερή ανάλυση έχουν πάρει από τον ΟΤΕ όταν το εισέπραξαν...........
Εγώ θα προσθέσω κάτι "εποικοδομητικό - ωφέλιμο".
Τα ανωτέρω ποσά να καταχωρηθούν στους κωδικούς 291 -292 (εισόδημα από κινητές αξίες), και ο παρακρατηθείς φόρος στους κωδικούς 293 - 294.
φιλικά
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δ Σδούγκος

Συνάδελφοι,
πιστεύω όλοι μας,  πήραμε μια "συμπληρωματική" βεβαίωση αποδοχών, με τόκους που δήθεν πήραμε απ τον ΟΤΕ από το 2005 μέχρι και το 2012.
 Γνωρίζει κανένας, περί τίνος ακριβώς πρόκειται? 
Φοβάμαι ότι οι δωσίλογοι, βάλθηκαν να μας πετσοκόψουν τις ήδη συρρικνωμένες συντάξεις μας, με κάθε νομιμοφανή τρόπο.
Εάν κάποιος έχει ακόμα επαφές με ότι απέμεινε στις οικονομικές υπηρεσίες, θα μπορούσε να τους κάνει μιά πρόταση, όταν μας στέλνουν τέτοια ραβασάκια να εσωκλείουν και ένα επεξηγηματικό σημείωμα, ή μια εντελώς ανέξοδη λύση, να στέλνουν στο blog μας ένα ενημερωτικό δελτίο τύπου ούτως ώστε να ενημερώνεται ο κάθε πικραμένος (οχι ο γνωστός πικραμένος)

Δ Σδούγκος