Χαράλαμπος Μαχαιρίδης

Συνάδελφοι Χρόνια Πολλά και Καλή Πρωτοχρονιά.
Παρακάτω κοινοποιώ Ανακοίνωση του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Περισσότερα εδώ : http://www.tayteko.gr/index.php/nea-anakoinoseis

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 
Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου & Παροχών σε Χρήμα
Ταχ.Δ/νση :Πατησίων 54
Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ     
                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         
Θέμα: Ισχύς - έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων ΤΑΥΤΕΚΩ (πρώην Τομέας Ασθένειας  Προσωπικού ΟΤΕ)

          Για την σωστή ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης το ΤΑΥΤΕΚΩ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του στον πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ οι οποίοι είχαν κάνει χρήση της παράτασης ισχύος των ασφαλιστικών βιβλιαρίων των έμμεσων μελών τους (τέκνα, σύζυγοι κ.α.) έως 30.06.2014, τα οποία είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012 ή το 2013,  εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις της ασφάλισης δηλαδή τα τέκνα άνω των 18 ετών να παραμένουν άνεργα, άγαμα και αστράτευτα ή να συνεχίζουν τις σπουδές τους, ή  η σύζυγος να μην εργάζεται κ.λ.π. να αποστείλουν στο Ταμείο μας Πατησίων 54 – Τ.Κ. 10682 Αθήνα (  με την ένδειξη στο φάκελο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσων μελών τους: 1.    Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου
2.      Φωτοτυπία α’  σελίδας βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου.
3.      Φωτοτυπία α’ σελίδας και τελευταίας σελίδας θεώρησης βιβλιαρίου του έμμεσα ασφαλισμένου
4.      Φύλλο μισθοδοσίας για τους εν ενεργεία ή τριμηνιαίο φύλλο σύνταξης για τους συνταξιούχους
5.      Α.Φ.Μ. για τον άμεσα και το έμμεσο μέλος 6.     Α.Μ.Κ.Α. για τον άμεσα και το έμμεσο μέλος

Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μετά το 18ο έτος και μέχρι 24 ετών
•       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου για άνεργα παιδιά 18 έως 24 ετών ( ότι το παιδί του είναι άνεργο, άγαμο, αστράτευτο (αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο τον άμεσα ασφαλισμένο και ότι θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα)
•       α)  Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους για τα παιδιά που σπουδάζουν          β)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι  θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας, κατάκτηση πτυχίου κ.λ.π.)

      Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μετά το 24ο έτος και μέχρι 26 ετών
(Παιδιά πτυχιούχοι που είναι άνεργα, άγαμα και αστράτευτα (αγόρια) δικαιούνται ασφάλισης  για δύο (2) επιπλέον χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους και μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας τους )
•       Πτυχίο (φωτοαντίγραφο), το οποίο προσκομίζεται μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία απόκτησής του.
•       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι  θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας κ.λ.π.)
     Παιδί που εργάζεται, αλλά τα εισοδήματά του από μισθωτές υπηρεσίες δε δικαιολογούν ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, διατηρεί το δικαίωμα ασφάλισης στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με την προϋπόθεση να προσκομίσει στο Τμήμα μητρώου του ΤΑΥΤΕΚΩ βεβαίωση από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) που ν’ αναφέρει ότι βάσει εισοδήματος δε δικαιούται ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, κ.λπ. ή ότι η δραστηριότητα που εξασκείται δεν είναι υπόχρεη δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε..

Για ΣΥΓΥΓΟΥΣ  έως 66 ετών
•        Εκκαθαριστικό ή εκκαθαριστικά της Εφορίας  για όσα έτη είναι αθεώρητο το βιβλιάριο
•       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα ενημερώσουν τον φορέα ασφάλισης σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ασφαλιστικής ικανότητας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
       Όταν η/ο σύζυγος εργάζεται και δικαιούται λόγω εισοδήματος, που προέρχεται από φορολογούμενα εισοδήματα ήτοι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από γεωργικές επιχειρήσεις, από ελεύθερα επαγγέλματα,  ασφάλιση σε άλλο Οργανισμού Ασφαλίσεων Ασθενείας, ΔΕΝ ασφαλίζεται στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
       Σε περίπτωση όπου εμφανίζονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες στον πίνακα Δ’ του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας αλλά δε θεμελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωμα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό διατηρείται  το δικαίωμα ασφάλισης στον Κλάδο Ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ) με την προϋπόθεση να προσκομίσει στο Τμήμα μητρώου του ΤΑΥΤΕΚΩ βεβαίωση από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) που ν’ αναφέρει ότι βάσει εισοδήματος δε δικαιούται ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, κ.λπ. ή ότι η δραστηριότητα που εξασκείται δεν είναι υπόχρεη δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε..

       Για ΓΟΝΕΙΣ
•       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι  δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο φορέα, και ότι συγκατοικεί με τον άμεσα και ότι θα ενημερώσουν τον φορέα ασφάλισης σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ασφαλιστικής ικανότητας.
•       Εκκαθαριστικό ή εκκαθαριστικά της Εφορίας  για όσα έτη είναι αθεώρητο το βιβλιάριο

           ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι •  οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν ασφαλιστικό δικαίωμα στο ΤΑΥΤΕΚΩ πρέπει να καταθέτουν αίτηση διαγραφής με προσκόμιση του βιβλιαρίου ασθενείας, προκειμένου να προβαίνουμε στην ηλεκτρονική διόρθωση της ασφαλιστικής εικόνας τους.
•       το ασφαλιστικό δικαίωμα των μελών της οικογένειας των άμεσα  ασφαλισμένων μας παιδιών ηλικίας μέχρι 18 ετών, δεν ελέγχεται.
•       η ασφάλιση των συζύγων μετά το 66ο έτος ηλικίας τους ισχύει ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφάλισής τους .
•       Το όριο ηλικίας υπολογίζεται βάσει ημερομηνίας γέννησης •       Η ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας του μέλους έχει την ημερομηνία πραγματικής λήξης της ασφάλισης (ως περίπτωση παιδιών λόγω ορίου ηλικίας, σπουδαστών λόγω περάτωσης των σπουδών ή ορίου ηλικίας κλπ.).
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του  ΤΑΥΤΕΚΩ 


Δομένικος Νικόλαος

Δ. Αποστόλου
Εύχομαι σε όλους σας

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
σε όλους σας.

Υγεία, χαρά και ένα καλύτερο αύριο....

Δ. Αποστόλου

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Στο www.etea.gov.gr  και στην αρχική σελίδα στα ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων ΕΤΕΑ κάνεις  εγγραφή και στην συνέχεια μπορείς να δεις από Δεκέμβριο 2014 το χαρτάκι για την επικουρική σύνταξή σου (ότι τέλος πάντων  απέμεινε).

Καλές γιορτές σε όλους. Υγεία πάνω από όλα.

            ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Καβαρινος Αθανασιος

Στο ενημερωτικο σημειωμα συνταξεων μετα τη βασικη συνταξη και τα οικογενειακα βαρη υπαρχει ενα "ΛΟΙΠΑ" και μου κρατανε  324,22 Ευρω. Πως μπορω να μαθω τι ειναι αυτα τα λοιπα? Πηγα στο τοπικο ΙΚΑ Καβαλας και μου λενε οτι για το ΤΑΠ ΟΤΕ δεν μπορουν να με εξυπηρετησουν.  Επισης παιρνω σε κατι τηλεφωνα στο ΤΑΠ ΟΤΕ και δεν απαντανε.  Αν μπορει καποιος συναδερφος να με εξυπηρετησει  ας μου γραψει στο Blog....Ευχαριστω..

Χαράλαμπος Μαχαιρίδης

Συνάδελφοι σας χαιρετώ.
Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας των Συνταξιούχων ΟΤΕ γνωστοποιείται πως ο ΟΤΕ διαθέτει πακέτα σταθερής τηλεφωνίας και Internet σε μειωμένες τιμές για τους συνταξιούχους του ομίλου ΟΤΕ.
Ενδεικτικά το πακέτο για απεριόριστες κλήσεις αστικές και υπεραστικές  , με 300 λεπτά ομιλίας προς κινητά και ταχύτητα Internet στα 24 ΜΒ , διατίθεται στην τιμή των 25 Ευρώ ανά μήνα με ΦΠΑ.
Τα παρακάτω πακέτα διατίθενται μόνο με κλήση στο 1249 και όχι από τα καταστήματα ΟΤΕ.

    Χαράλαμπος Μαχαιρίδης Ξάνθη

Χάρης Αγρανιώτης


    Επείγουσα  ανακοίνωση.

Αφορά συνταξιούχους ΟΤΕ που έφυγαν με εθελουσία και είχε πληρώσει μέχρι κάποια ημερομηνία μέσα στο 2012  εισφορές ασθενείας ο ΟΤΕ. Στα ενημερωτικά που παίρναμε δεν υπάρχουν κρατήσεις ασθενείας μεχρι τότε. Για κάποιο διάστημα απο τότε και μετά δεν μας κρατούσαν για ασθένεια εως ότου κάποια στιγμή διαφορετική για καθένα άρχισαν να μας κρατούν ποσά σε δόσεις με τίτλο  “ Αχρεωστήτως καταβληθέντα”.
Επηρεάζει την δήλωση Ε1 που καταθέτουμε φέτος και ίσως και του επόμενου χρόνου.
Στη βεβαίωση για την εφορία αν υπάρχει ποσό στη στήλη   “ποσό που δεν εκπίπτει”
το οποίο φαίνεται στα ενημερωτικά σε κάποιον η κάποιους μήνες τότε πρέπει να πάμε 11:00-14:00
 κάθε μέρα εκτός Τετάρτες  στην Αγ. Κων/νου 16  πρώτο όροφο απέναντι απο το 10 στον κύριο Λιοντίτση να διορθώσει το φορολογητέο ποσό.
Αν έχουμε τέτοια ποσά το 2014 τότε πιθανότατα πρέπει να πάμε για διόρθωση και του χρόνου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ

     Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους και  εν ενεργεία για τη συμπαράστασή τους στο βαρύ πένθος για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας πατέρα Δημήτρη Κεχαγιά.
      Οι κόρες του
      Ιωάννα Κεχαγιά
      Φωτεινή Κεχαγιά

Γρηγορης Στογιάννης

Kαλημέρα σε όλους
Σήμερα 10-6-2014  "Έφυγε " ο φίλος , αδελφός , Αγωνιστής ,Οικογενειάρχης και πάνω απ όλα αυτά ο  Άνθρωπος ο αγαπητός και αξέχαστος σε ολους συνάδελφοςκαι ψυχή του Μ/Κ,  ο Στράτος ο Σαριγλείου .
(Το γράφω και δεν τον πιστεύω . Ακουω ακομα το γελιο του και την μονιμη πρόσκληση του για 'ρακές").
Ολοι εμείς που τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε και οχι μόνο.. και οσοι πιστεύω τον γνωρίσανε
θα τον αποχαιρετισουμε με πολυ αγάπη και 'θύμισες' αυριο Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014  και ωρα 15.45 στο νεκροταφείο  του Ζωγράφου .
με πολυ αγαπη και τιμή στον Στράτο
ο ασημαντος υφιστάμενος του
Γρηγορης Στογιάννης
10-6-2014

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

μια απάντηση στο συνάδελφο Δ. ΣΔΟΥΓΚΟ (που βάλθηκε να μας τρελάνει με την ερώτησή του  και με τους φόβους του.......)
Η συγκεκριμένη βεβαίωση εστάλη ΜΟΝΟ σε όσους πήραν κάποια χρήματα ύστερα από δικαστική αγωγή που είχαν κάνει κατά του ΟΤΕ και την κέρδισαν.
ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙ ΑΥΤΟ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ?   ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΞΕΡΟΥΝ.................
Το ποσόν που πήραν ήταν τουλάχιστον διπλάσιο από αυτό που αναγράφουν οι βεβαιώσεις (που αφορούσαν μόνο τους τόκους υπερημερίας, γιατί το επιδικασθέν κεφάλαιο, είτε εμφανίζεται ως εισόδημα στο Ε1, ή δεν εμφανίζεται γιατί αφορούσε φόρο επί του επιδόματος ευθύνης). Και βέβαια και το ξέρουν και αποδείξεις με λεπτομερή ανάλυση έχουν πάρει από τον ΟΤΕ όταν το εισέπραξαν...........
Εγώ θα προσθέσω κάτι "εποικοδομητικό - ωφέλιμο".
Τα ανωτέρω ποσά να καταχωρηθούν στους κωδικούς 291 -292 (εισόδημα από κινητές αξίες), και ο παρακρατηθείς φόρος στους κωδικούς 293 - 294.
φιλικά
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δ Σδούγκος

Συνάδελφοι,
πιστεύω όλοι μας,  πήραμε μια "συμπληρωματική" βεβαίωση αποδοχών, με τόκους που δήθεν πήραμε απ τον ΟΤΕ από το 2005 μέχρι και το 2012.
 Γνωρίζει κανένας, περί τίνος ακριβώς πρόκειται? 
Φοβάμαι ότι οι δωσίλογοι, βάλθηκαν να μας πετσοκόψουν τις ήδη συρρικνωμένες συντάξεις μας, με κάθε νομιμοφανή τρόπο.
Εάν κάποιος έχει ακόμα επαφές με ότι απέμεινε στις οικονομικές υπηρεσίες, θα μπορούσε να τους κάνει μιά πρόταση, όταν μας στέλνουν τέτοια ραβασάκια να εσωκλείουν και ένα επεξηγηματικό σημείωμα, ή μια εντελώς ανέξοδη λύση, να στέλνουν στο blog μας ένα ενημερωτικό δελτίο τύπου ούτως ώστε να ενημερώνεται ο κάθε πικραμένος (οχι ο γνωστός πικραμένος)

Δ Σδούγκος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ

Διαπίστωσα και εγώ όπως και ο κ. Βλάχος Απόστολος διαφορές στις καθαρές αποδοχές και στον παρακρατούμενο φόρο κάνοντας την σύγκριση αυτών που γράφουν στη φορολογική δήλωση με τα τρίμηνα του ΙΚΑ . Μήπως υπάρχει κανένα νέο από το μέτωπο ; Ευχαριστώ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣΔιάβασα με προσοχή τα όσα γράφει στην τελευταία ανάρτηση ο συν. Καπέλης για τις περικοπές των συντάξεων και τη ληστεία που υπέστησαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Πράγματι έτσι ακριβώς είναι. Και παρεμπιπτόντως να σημειώσω προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία έχει βαναύσως παραποιηθεί  ότι τα ταμεία καταβάλλουν στο ακέραιο τα ποσά που αναφέρονται  στις αποφάσεις συνταξιοδότησης ενός εκάστου εξ ημών και οι περικοπές πηγαίνουν εξ ολοκλήρου στην πληρωμή του χρέους και  των τοκοχρεωλυσίων. Δεν προστατεύονται λοιπόν τα ασφαλιστικά ταμεία με τις περικοπές, αλλά αντιθέτως καταληστεύονται αφού καταβάλλουν 2,1 δις μηνιαίως για κύριες και επικουρικές συντάξεις και μόλις το 65% του ποσού αυτού πηγαίνει στις τσέπες των συνταξιούχων, δεδομένου ότι το υπόλοιπο 35% ενθυλακώνουν οι δανειστές μας.  
Ακόμη, προβλέπονται από το μεσοπρόθεσμο συνολικές περικοπές στη χρηματοδότηση  των ταμείων κατά 3 δις το 2014 και κατά 6 δις μέχρι το 2018 με προφανείς αναπόφευκτες επιπτώσεις για τις συντάξεις μας. Επιπροσθέτως από 1/1/2015 το κράτος εγγυάται 360 ευρώ μηνιαία σύνταξη και ΄΄κτίσιμο΄΄ περαιτέρω της σύνταξης ανάλογα με την ευρωστία ή την καχεξία του ταμείου.
Είναι βέβαιον όμως ότι το ζήτημα των συντάξεών μας και πολύ περισσότερο οι λύσεις του προβλήματος δεν μπορεί να αποτελούν ένα μεμονωμένο πεδίο, ανεξάρτητο από τη δεδομένη πολιτικοοικονομική συγκυρία και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, στα πλαίσια των μνημονίων και της χρηματοδότησης της χώρας από τους ξένους πιστωτές.
Κατά συνέπεια θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένες οι δυνατότητες αποτελεσματικής και επιτυχούς αντίδρασης της συγκεκριμένης  ΄΄συντεχνίας΄΄ των συνταξιούχων, στα ασφυκτικά πλαίσια αυτής  της συγκεκριμένης πολιτικής και όποιος υποστηρίζει το αντίθετο πιστεύω ότι αιθεροβατεί, έχοντας αποστεί τελείως και του ρεαλισμού και της επαφής με  την πραγματικότητα.
Αν λοιπόν ο ελληνικός λαός ψηφίζει και στηρίζει κυβερνήσεις που εξαγγέλλουν, ψηφίζουν και εφαρμόζουν τέτοια μέτρα, είναι προφανές ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η τυπική και ηθική νομιμοποίηση της διαμαρτυρίας του, όταν ΄΄κατόπιν εορτής΄΄ θεωρεί ότι θίγονται τα συμφέροντά του.
Και εμείς οι συνταξιούχοι δεν μπορεί να αντιδρούμε μόνο στις περικοπές των συντάξεων, περιορίζοντας και το εύρος και την ποιότητα της αντίδρασης, παραβλέποντας  ότι για πολλά χρόνια ανεχτήκαμε ή και στηρίξαμε το πελατειακό κράτος και τη διαφθορά,  την ιδιοτέλεια και εξαγορά της ψήφου και συντηρήσαμε την αναξιοκρατία και την ανάδειξη των μετρίων στα κέντρα εξουσίας, γιατί διαφορετικά, όλα αυτά θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Πρέπει κι εμείς ως πολίτες  – χωρίς να συμμερίζομαι τη χυδαία και φασιστική άποψη Παγκάλου ότι όλοι μαζί τα φάγαμε - να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αξιοποιήσουμε με απολύτως ορθολογικά κριτήρια  το όπλο της ψήφου, εν πλήρει συνειδήσει, αναδεικνύοντας ή επιλέγοντας πολιτικούς και πολιτικές που θα βοηθήσουν τον τόπο και δεν θα μας κάνουν να μετανοιώνουμε την επομένη των εκλογών, ως επιμηθείς δηλαδή ως οψίνοες.
Γιατί η ψήφος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση που καθορίζει το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας...   
Διονύσιος Γκούσκος

Θεόφιλος Καπέλης

Συνάδελφοι συνταξιούχοι,

Επειδή τώρα με τις εκλογές (δημοτικές και ευρωεκλογές) θα ακούσετε την κάθε ανοησία,
και επειδή έχω βαρεθεί να ακούω πως για την κατάντια της χώρας φταίνε ακόμα οι μισθωτοί
(ιδιαίτερα του δημοσίου ! ) και οι συνταξιούχοι, δηλαδή οι μόνες κατηγορίες που πάντα πλήρωναν
τους φόρους τους στο κράτος, τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία και τις υποχρεώσεις τους
προς τράπεζες κλπ, και ήταν μεγάλοι οι μισθοί που έπαιρναν και μεγάλες οι συντάξεις, σας παραπέμπω
στο εμπεριστατωμένο άρθρο του Μανόλη Βασιλάκη (περί αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων),
στο ιστολόγιο του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ στην ενότητα ’’ελεύθερο βήμα’’.


Εκεί μπορείτε να διαβάσετε τι έγινε στα ασφαλιστικά ταμεία τα τελευταία 60 χρόνια, να βγάλετε
τα συμπεράσματά σας όσοι δεν το έχετε διαβάσει, μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το έχετε μαζί σας,
για να μπορείτε να το ’’κολλάτε στη μούρη’’ καθενός που λέει αυτά που ανάφερα πριν, ότι δηλαδή
για την οικονομική κατάντια της χώρας φταίνε οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

Επίσης μπορείτε μέσω e-mail να το προωθήσετε όπου μπορείτε, ειδικά σε συναδέλφους που μπορούν και
αυτοί στη συνέχεια να το προωθήσουν σε άλλους για να αποκατασταθεί ένα μεγάλο ψέμα που
διαδίδεται εντέχνως τα τελευταία χρόνια από τους κυβερνώντες ειδικά, αλλά και από μεγάλη
μερίδα (ξεπουλημένων και ξεφτιλισμένων δημοσιογράφων).

Χρειάζεται να σημειώσω ότι στην Πορτογαλία εκεί που η δικαιοσύνη ’’φορά ακόμα παντελόνια’’,
έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές στις συντάξεις γιατί είναι χρήματα που έχουν αποδοθεί
στα ταμεία από εργαζόμενους και εργοδότες και κανείς δεν μπορεί να τα περικόψει.
Εδώ η δική μας δικαιοσύνη μόνο τις δικές τους περικοπές έκρινε αντισυνταγματικές ενώ όλες
τις άλλες τις έκρινε συνταγματικές !!!

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.

Θεόφιλος Καπέλης.

Θεόφιλος Καπέλης

Συνάδελφοι συνταξιούχοι,

Λυπάμαι που το αναφέρω αλλά κάποιοι δεν ενημερώνονται διαβάζοντας τις ιστοσελίδες που είναι σχετικές με μας,
δηλαδή των συλλόγων συνταξιούχων που δυστυχώς αναγκάστηκαν μερικοί να ιδρύσουν και νέους γιατί ο υπάρχων
από χρόνια (ο μεγάλος) σύλλογος κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου και φρόντιζαν μόνο για τα ουζάκια και τις εκδρομές
ενώ το κράτος ’’δικαίου’’ που έχουμε, κατακρεουργούσε τις συντάξεις μας.
Και μιλάω για όλους τους συλλόγους που πλέον υπάρχουν και ειδικά για το ’’ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ’’ που χάρη
σε αυτόν καταφέραμε να εξομοιωθούμε με τους υπόλοιπους συνταξιούχους ώστε να πληρώνουμε για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και εμείς 4% και όχι 5%  συν 0,5% για κάθε προστατευόμενο μέλος.
Το αίτημά μας αυτό αναγκάστηκαν και το έκαναν δεκτό και μας επέστρεψαν αναδρομικά τα παραπάνω χρήματα που
μας είχαν κρατήσει από την 1η Μάη 2012 (τότε ιδρύθηκε ο Ε.Ο.Π.Π.Υ.), μέχρι και τον Νοέμβρη 2013.
Από δε τον Δεκέμβρη 2013 κρατούσαν πλέον 4% και σε μας όπως τους υπόλοιπους που ανήκουν ιατροφαρμακευτικά
στον Ε.Ο.Π.Π.Υ. και τώρα Π.Ε.Δ.Υ και να μην πω και καμμιά βαριά κουβέντα για το πως θα το πουν αργότερα.
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΗ ΤΟΥ 2012 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ 2013 ΜΑΣ ΤΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
Αυτά που μας έδιναν παραπάνω αυτούς τους μήνες ήταν τα αναδρομικά.
Τι δεν καταλαβαίνουν μερικοί; Νόμισαν ότι πήραν πίσω κάποιες από τις περικοπές; Όχι βέβαια.
Εν κατακλείδι, περίπου το ποσό που πήραμε τον Δεκέμβρη του 2013 αυτά είναι που πήραμε και τον Μάη και αυτά
που θα παίρνουμε στο εξής αν δεν μας κάνουν νέες περικοπές.
Μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο ποσό τον Μάη με Δεκέμβρη αλλά παίζουν και λίγο τα ποσά με τις παρακρατήσεις
φόρου που αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνούν δεν εννοούν να σταθεροποιήσουν κάπου το φορολογικό σύστημα.
Το ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ μπορεί να μην έχει πολλά μέλη ούτε φυσικά αρκετά χρήματα από τις συνδρομές των
μελών του, αλλά προσπαθεί να κάνει κάτι και να που πέτυχε έστω και αυτό το λίγο.
Επι πλέον ενημερώνει για πολλά χρήσιμα θέματα τους συναδέλφους και είναι κρίμα ακόμα κάποιοι να το βλέπουν
ως διασπαστικό κίνημα μόνο και μόνο γιατί κάποιοι τους έπεισαν για αυτό.
Σκεφτήκατε ότι αυτοί που έπεισαν κάποιους ότι έτσι είναι μήπως λειτούργησαν γιατί κάτι τέτοια τους χάλαγαν την ’’μανέστρα’’ ;
Σκεφτήκατε ότι ίσως αυτοί οι ίδιοι ξεβολεύονταν ;
Τι έκανε μέχρι τώρα ο ’’μεγάλος σύλλογος’’;
Αυτός που έχει και τα πολλά χρήματα με τις συνδρομές μας τόσων χρόνων;
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΙΠΟΤΑ έκανε.

Το ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο στο: http://pes-ote.blogspot.gr
Εκεί σε αυτή την ιστοσελίδα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ στις 28/11/2013 οι συνάδελφοι τα έγραψαν
αυτά για τα αναδρομικά και τις ισόποσες δόσεις κλπ…

Όσοι την ξέρουν και μπαίνουν τακτικά, ενημερώθηκαν σχετικά με το θέμα και γνώριζαν.


Θεόφιλος Καπέλης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Eίδα την σημερινή πληρωμή σύνταξης και είναι μειωμένη κατά 160 euro που οφείλετε αυτό:
ξέρει κανείς: Μιλάω για την σύνταξη Μαΐου Ευχαριστώ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Καλημέρα συνάδελφοι
Σήμερα πήρα τη βεβαίωση αποδοχών απο το διαδκτιο και διαπίστωσα ότι υπάρχουν λάθη στην παρακράτηση φόρου και στις καθαρές αποδοχές.
Μήπως ξέρει κανείς που θα απευθυνθούμε για τις διορθώσεις? Η Βεβαίωση
γράφει Μαρούσι Αποστόλου Παύλου ότι εκδόθηκε. Καλές γιορτές σε όλους

Γούλας Δημήτρης

Συνάδελφοι,
Η πιλοτική δίκη που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο ΣτΕ δεν θα περιλαμβάνει τις δικές μας προσφυγές? Το γνωρίζει κανείς? Μόνο για τα Ειδικά Μισθολόγια γίνεται όλη η φασαρία?

Γούλας Δημήτρης