Γ. Σιάμπος

θέτουμε υπόψη των συναδέλφων ότι εστάλη αναφορά προς το Συνήγορο του Πολίτη, με το παρακάτω περιεχόμενο, υπογραμμένη από 8 άτομα.

Γιάννης Σιάμπος

Είμαστε 600, περίπου, πρώην υπάλληλοι του ΟΤΕ, που, μετά από 32 ή 33 έτη υπηρεσίας στον ΟΤΕ, αποχωρήσαμε από τον Ιούνιο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 2009, κάνοντας χρήση της δυνατότητας εθελούσιας εξόδου που νομοθετήθηκε με το ν.3471/2005 (άρθρο 74) και το ν. 3762/2009 (άρθρο 34), με το κόστος της οποίας (που προκύπει από τις εισφορές για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης και το ποσό των συντάξεων για χρόνο ίσο με τον πλασματικό χρόνο ασφάλισης) επιβαρύνθηκε ο ΟΤΕ. Είμαστε το τελευταίο τμήμα της εθελούσιας εξόδου που έγινε, κατά το μεγαλύτερο μέρος, κατά τα έτη 2005 και 2006 και ολοκληρώθηκε με την αποχώρησή μας κατά το προαναφερθέν διάστημα. Ενώ για τους αποχωρήσαντες κατά τα έτη 2005 και 2006 (περίπου 4.700) δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ως προς την αποχώρηση και συνταξιοδότησή τους, για εμάς τους 600 (πέραν του ότι καθυστέρησε για μία τριετία η αποχώρησή μας, για λόγους που δεν είναι του παρόντος, αφού το θέμα τελικά τακτοποιήθηκε με το δεύτερο από τους παραπάνω νόμους) εκκρεμεί ακόμη η συνταξιοδότηση , καθώς, παρότι έχουμε αποχωρήσει εδώ και μήνες, για κανένα δεν έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης. Και τούτο, γιατί δεν έχει ακόμη εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις παραπάνω διατάξεις κοινή υπουργική απόφαση, χωρίς την έκδοση της οποίας το ασφαλιστικό μας Ταμείο (ΙΚΑ -ΕΤΑΜ/ Υποκατάστημα Ασφαλισμένων ΤΑΠ-ΟΤΕ) δεν εκδίδει αποφάσεις συνταξιοδότησης για καθένα από εμάς.

Ειδικότερα, από το άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 3762/2009 προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών (σήμερα Υποδομών και Δικτύων), Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (σήμερα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) και Οικονομιας και Οικονομικών (σήμερα Οικονομικών), μετά από ειδική οικονομική μελέτη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης (από τον ΟΤΕ) της ανωτέρω δαπάνης στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Και ενώ η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη υπογραφεί από το συναρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Δικτύων, εκκρεμεί η υπογραφή της από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (κατά πληροφορίες μας ενώ είχε υπογραφεί από τον τελευταίο και αποσταλεί στον Υπουργό Οικονομικών για την τελευταία υπογραφή , ζητήθηκε η επιστροφή της στο Υπουργείο Εργασίας).

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της 12-1-2010, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης, η υπογραφή της ανωτέρω απόφασης από τον Υπουργό Εργασίας καθυστερεί γιατί υπάρχει διαφορά του Υπουργείου με τον ΟΤΕ ως προς ύψος της οικονομικής επιβάρυνσης του ΟΤΕ από συνταξιοδότησή μας. Φαίνεται, δηλαδή, ο Υπουργός Εργασίας να αμφισβητεί την οικονομική μελέτη που εκπόνησε, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, το αρμόδιο Υπουργείο (Οικονομικών).

Σημειώνεται εδώ ότι τέτοια υπουργική απόφαση και με την ίδια διαδικασία προβλεπόταν και από τον πρώτο από τους προαναφερθέντες νόμους (ν.3471/2005), η οποία εκδόθηκε χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα και συνταξιοδοτήθηκαν κανονικά 4700 υπάλληλοι του ΟΤΕ που υπάχθηκαν στις σχετικές διατάξεις, όπως ήδη αναφέρθηκε.Εύλογα λοιπόν αναμέναμε και εμείς ότι έστω και με καθυστέρηση, που προκλήθηκε εν μέρει από την κυβερνητική αλλαγή, θα ολοκληρωνόταν, χωρίς πρόβλημα, η διαδικασία της συνταξιοδότησής μας.

Ανεξάρτητα από τη βασιμότητα των αξιώσεων του Υπουργείου Εργασίας από τον ΟΤΕ, δεν μπορεί για το λόγο αυτό να καθυστερεί περαιτέρω η συνταξιοδότησή μας, καθώς η ανωτέρω υπουργική απόφαση ρυθμίζει τρόπο απόδοσης της δαπάνης μεταξύ ΟΤΕ και ασφαλιστικών φορέων και δεν αποτελεί, κατά το νόμο, προαπαιτούμενο για τη συνταξιοδότησή μας. Ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι η παραπάνω υπουργική απόφαση αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συνταξιοδότησή μας, η έκδοσή της εντός ευλόγου χρόνου είναι υποχρέωση της Πολιτείας που απορρέει από τις παραπάνω διατάξεις και σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση υπογραφής της, λόγω της οικονομικής διαφοράς μεταξύ Υπουργείου και ΟΤΕ, αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου, δεδομένου, άλλωστε, ότι ουδεμία ευθύνη έχουμε για την τροπή που πήρε η υπόθεση αυτή.

Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι όταν προέκυψε το θέμα της διεκδικούμενης από το Υπουργείο οφειλής του ΟΤΕ, πήραμε τη διαβεβαίωση από τον Υπουργό Εργασίας ότι θα αποσυσχετιστεί το θέμα αυτό από τη συνταξιοδότησή μας. Mάλιστα, δε, ο αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, Υφυπουργός κ. Γ. Κουτρουμάνης, απαντώντας σε σχετική αναφορά στη Βουλή, διαβεβαίωνε εγγράφως, στις 5-2-2010, για την άμεση υπογραφή της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, αφού υπάρχει σχετική νόμιμη υποχρέωση. Στη συνέχεια, όμως, πληροφορηθήκαμε από την αρμόδια Γενική Δ/ντρια του Υπουργείου Εργασίας ότι δεν θα προχωρήσει η συνταξιοδότησή μας, αν ο ΟΤΕ δεν πληρώσει το ποσό που διεκδικεί το Υπουργείο Εργασίας και μέχρι σήμερα ουδεμία εξέλιξη του θέματος υπάρχει.

Πέρα από τη μακρόχρονη ψυχική μας ταλαιπωρία, είναι προφανές ότι ήδη πολλοί συναδελφοί μας αντιμετωπίζουν πιεστικό οικονομικό πρόβλημα, λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης συνταξιοδότησής τους, επιπλέον, δε, είναι και ασφαλιστικά ακάλυπτοι, δεδομένου ότι η κάλυψη ασθένειας από το ασφαλστικό μας Ταμείο διαρκεί μέχρι τρείς μήνες από την αποχώρηση από τον ΟΤΕ.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές σας, το ταχύτερο δυνατόν, λόγω του επείγοντος του θέματος, ώστε να πραγματοποιηθεί η συνταξιοδότησή μας.

Επισυνάπτονται, για διευκόλυνσή σας, τα σχετικά έγγραφα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

1. Φ/ο αποσπάσματος του ν. 3471/2005

2. Φ/ο αοποσπάσματος του ν. 3762/2009

3. Φ/ο της υπ' αριθ. Φ.10051/4636/363/21-3-2006 Υπουργικής Απόφασης

4. Δελτίο Τύπου Υπ. Εργασίας της 12-1-2010

5. Απάντηση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή

Αθήνα, 23-2-2010

Οι υπογράφοντες :

.................................................