Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι,

σύμφωνα με τις αποφάσεις συνταξιοδότησης που ο κάθε ένας από εμάς έχει πλέον στα χέρια του, προκύπτει ότι όποιος διαφωνεί με τον τρόπο υπολογισμού και εν γένει την απόδοση της σύνταξής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση εντός 3 μηνών από την λήψη της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Η παραπάνω ενσταση είναι απαραίτητη για εκείνους που έχουν σκοπό να προσφύγουν δικαστικά κατά της ύπαρξης πλαφόν στη σύνταξη.
Αφορά εκείνους που έχουν πτυχίο ΑΕΙ αλλά περισσότερο εκείνους που έχουν master ή doctora.

Το παρακάτω κείμενο ένστασης επεξεργάσθηκε το δικηγορικό γραφείο Ζέλιου - Λυκοκάπη (τλφ. +30 2106421013 ,,,,,+30 2106460267) και είναι ενδεικτικό, μπορείτε να το προσαρμόσετε κατά βούληση και να το στείλετε μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της πράξης συνταξιοδότησής σας.

Προς το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την επωνυμία «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», Διοικητικό Συμβούλιο Κλάδου Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ
Αποστόλου Παύλου αρ.12, Μαρούσι Αττικής

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΝΣΤΑΣΗ

Του..............................................................................................................., συνταξιούχου ΤΑΠ - Ο.Τ.Ε.

Κοινοποιήθηκε σε μένα η υπ' αριθ. ...../...-...-2010 Απόφαση Απονομής συντάξεως λόγω γήρατος, βάσει της οποίας, το ποσό της σύνταξής μου υπολογίστηκε σε ...........ΕΥΡΩ μηνιαίως.
Με έκπληξη όμως διαπίστωσα όταν έλαβα στα χέρια μου το πρώτο εκκαθαριστικό φύλλο συντάξεως ότι υπήρξε μείωση της συντάξεώς μου στο ποσό των ............ ΕΥΡΩ το οποίο υπολείπεται κατά ......... ΕΥΡΩ του παραπάνω υπολογισμένου ποσού της σύνταξής μου.
Συνεπώς, αιτούμαι την επιστροφή του παραπάνω ποσού και να παύσει οποιαδήποτε παρακράτηση στο μέλλον.
Σε περίπτωση που η παρακράτηση οφείλεται σε εφαρμογή διατάξεων περί «πλαφόν» στη σύνταξη, ενίσταμαι κατά της εφαρμογής αυτών επειδή αντίκεινται σε συνταγματικές διατάξεις όπως και σε διατάξεις της υπερνομοθετικού χαρακτήρα Ε.Σ.Δ.Α., καθώς παρατηρείται το παράλογο και άδικο αποτέλεσμα να λαμβάνω σύνταξη που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές μου, ούτε στις διενεργεθείσες επ’ αυτών κρατήσεις για τον κλάδο σύνταξης.
Άλλως και επικουρικώς αν συνεχίσετε να αρνείσθε να μου καταβάλλετε πλήρως το υπολογισμένο στην παραπάνω απόφαση ποσό της σύνταξής μου, να μου επιστραφούν οι κρατήσεις-εισφορές μου που παρακρατήθηκαν κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, κατά το χρονικό διάστημα που παρείχα τις υπηρεσίες μου στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε., για το πέραν της χορηγηθείσας σύνταξης ποσό, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα για αιτία μη επακολουθήσασα, αφού κατέβαλα εισφορές για σύνταξη που ποτέ δεν μου χορηγήθηκε.

Για τους λόγους αυτούς και με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η Αίτηση - Ένστασή μου.
Να παύσει η παραπάνω κατακράτηση μέρους της σύνταξής μου.
Άλλως επικουρικώς να μου επιστραφούν οι αχρεωστήτως καταβληθέντες κρατήσεις-εισφορές μου

.................., .../.../2010

Ο Αιτών - Ενιστάμενος

.................................