Σ. Χαρμαντάς


Συνάδελφοι,
Μήπως ξέρει κανείς πως θα δηλωθεί η 2ηδόση του Λογαρ. Νεότητας;
Στη βεβαίωση που μας έστειλαν αναφέρει:
Α) Αμοιβή Ελευθ. Επαγγελμάτων ….        Ποσό……
    Από το ποσό παρακρατήθηκε φόρος    ποσό…..

Β1) Από εισφορές Λογ. Νεότητας         ποσό……
Β2) Από τόκους Λογ. Νεότητας οι οποίοι έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς εξαντλουμένης
        της Φορολογικής υποχρέωσης άρθρο 24, παρ 1, περίπτωση ζ Ν.2238/94          Ποσό….

     Καθαρό ποσό    το άθροισμα Β1 και Β2  

           Ευχαριστώ
        Σ. Χαρμαντάς