Παπανδρέου Θεόδωρος

Συνάδελφοι ο ΟΤΕ για να βγούμε στην εθελούσια σύνταξη και να απελευθερωθεί απο τα μισθολογικά "βαρίδια" που ήμασταν και να πουληθεί στους Γερμανούς - Deutsche Telecom, πλήρωσε στο ΤΑΠ-ΟΤΕ τότε, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σήμερα για κάθε έναν απο εμάς όλα τα χρήματα για τις συντάξεις μας μέχρι την συμπλήρωση των 35 χρόνων υπηρεσίας.
Δηλαδή 14 συντάξεις τον χρόνο χωρίς κρατήσεις τύπου ΛΑΦΚΑ,κάτω των 55 ετών ,πλαφόν συντάξεων κ.λ.π.
Είναι χρήματα που έχει καταβάλει μιά ιδιωτική επιχείρηση (ΟΤΕ) στο κράτος (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και το κράτος παρακρατεί μέρος τους με τις περικοπές.
Δεν πρέπει να ρωτήσουμε αν γίνεται προσφυγή στα δικαστήρια για αυτό ?
Καλή χρονιά!!!!!!!!
Παπανδρέου Θεόδωρος
Πάτρα
Υ.Γ. Παραθέτω και το άρθρο 34 του νόμου 3762/2009 με το οποίο βγήκαμε στην σύνταξη.
Νόμος 3762/2009
Άρθρο 34
1.α. Το μόνιμο προσωπικό του Ο.Τ.Ε., το οποίο:
i) έχει υποβάλει έγγραφη αίτηση απόλυσης εντός της
προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του
ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄/14.7.2005) προθεσμίας, και
ii) δεν υποβάλλει αμετάκλητη αίτηση ανάκλησης της υ-
ποβληθείσας αίτησης απόλυσής του εντός ενός (1) μη-
νός από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος,
απολύεται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3371/2005 εντός προ-
θεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας
του εδαφίου ii της παραγράφου αυτής.
β. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των ανωτέρω
προσώπων συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιο-
δοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/
1983 (ΦΕΚ 64 Α΄/24.5.1983) και για την αυτοδίκαιη και υ-
ποχρεωτική απόλυσή τους από τον Ο.Τ.Ε., σύμφωνα με
τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού
O.Τ.Ε. (Γ.Κ.Π. – Ο.Τ.Ε.), όπως αυτός ίσχυε κατά την ημε-
ρομηνία ισχύος του ν. 3371/2005.
2. Ειδικά για τους ασφαλισμένους που απολύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 143 του
ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄/3.4.2008).
3. α) Η δαπάνη που θα προκύψει αφ’ ενός από την α-
ναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης με βά-
ση το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη
στον Κλάδο Σύνταξης και στον Κλάδο Υγείας και αφ’ ε-
τέρου από το ποσό των συντάξεων που θα χορηγήσει ο
Κλάδος Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατ’ εφαρμογή των
ανωτέρω διατάξεων βαρύνει τον Ο.Τ.Ε.. Από το κατα-
βαλλόμενο ποσό για συντάξεις με βάση την αναγνώριση
του πλασματικού χρόνου δεν παρακρατείται η αναλο-
γούσα εισφορά συνταξιούχου υπέρ του Τομέα
Ασθένειας Προσωπικού Ο.Τ.Ε. του Κλάδου Υγείας του
ΤΑΥΤΕΚΩ.
β) Το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδό-
τη για την αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφά-
λισης, καθώς και το ποσό των συντάξεων που θα χορη-
γήσει το ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Ο.Τ.Ε.) κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατά-
ξεων, βαρύνουν τον Ο.Τ.Ε..
γ) Το σύνολο των εισφορών των εργαζομένων για την
αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης στο
ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε.) βαρύ-
νει τον Ο.Τ.Ε..
Η δαπάνη που θα προκύψει για την άμε-
ση καταβολή των χορηγιών του Τομέα Πρόνοιας Προσω-
πικού Ο.Τ.Ε -ΤΑΥΤΕΚΩ θα καλυφθεί με τη χορήγηση μα-
κρόχρονου άτοκου δανείου από τον Ο.Τ.Ε. στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι-
κονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Απασχόλη-
σης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από ειδική οικονο-
μική μελέτη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι-
κών, καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης της ανωτέρω δα-
πάνης στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ολοκλήρωση της ε-
θελουσίας εξόδου του μόνιμου προσωπικού του Ο.Τ.Ε..