***3μελής Επιτροπή (8)

Συνάδελφοι

Την Παρασκευή 20/3/2009 εκδόθηκε η απόφαση από το Α’ τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας και όπως

αναμενόταν αναπέμπει την υπόθεση πίσω στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

για την τριμερή επιτροπή

Γ. Θαλασσινός