Ομηρος Ζέλιος

Συνάδελφοι, αναρτώ το μήνυμα που έλαβα από τον κ Ζέλιο που αφορά πρότυπο ένστασης.
Σημείωση: Να πρωτοκοληθεί σε υποκατάστημα ΤΑΠ-ΟΤΕ και εάν δεν υπάρχει στην περιοχή, να επιμείνουν να πρωτοκοληθεί στο κατά τόπο αρμόδιο ΙΚΑ, κλάδος του οποίου εξάλλου είναι πλέον και το ΤΑΠ-ΟΤΕ και να διαβιβαστούν υπηρεσιακώς. Όχι με συστημένες επιστολές.

----------------------

Προς το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την επωνυμία «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»,

Διοικητικό Συμβούλιο Κλάδου Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ
(Αποστόλου Παύλου αρ.12, Μαρούσι Αττικής)

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΝΣΤΑΣΗ

Του..............................................................................................................., συνταξιούχου ΤΑΠ - Ο.Τ.Ε.

Κοινοποιήθηκε σε μένα η υπ' αριθ. ........./....-....-2010 Απόφαση Απονομής συντάξεως λόγω γήρατος, βάσει της οποίας, το ποσό της σύνταξής μου υπολογίστηκε σε ...........ΕΥΡΩ μηνιαίως.
Με έκπληξη όμως διαπίστωσα όταν έλαβα στα χέρια μου το πρώτο εκκαθαριστικό φύλλο συντάξεως ότι υπήρξε μείωση της συντάξεώς μου στο ποσό των ................ ΕΥΡΩ το οποίο υπολείπεται κατά ............. ΕΥΡΩ του παραπάνω υπολογισμένου ποσού της σύνταξής μου.
Συνεπώς, αιτούμαι την επιστροφή του παραπάνω ποσού και να παύσει οποιαδήποτε παρακράτηση στο μέλλον.
Σε περίπτωση που η παρακράτηση οφείλεται σε εφαρμογή διατάξεων ή εγκυκλίων περί Ε.Α.Σ. (πρώην ΛΑΦΚΑ) και περικοπών των επιδομάτων αδείας και εορτών στη σύνταξη, ενίσταμαι κατά της εφαρμογής αυτών επειδή αντίκεινται σε συνταγματικές διατάξεις καθώς και σε διατάξεις της υπερνομοθετικού χαρακτήρα Ε.Σ.Δ.Α. κ.α., καθώς παρατηρείται το παράλογο και άδικο αποτέλεσμα να λαμβάνω σύνταξη που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές μου, ούτε στις διενεργεθείσες επ’ αυτών κρατήσεις για τον κλάδο σύνταξης.
Άλλως και επικουρικώς αν συνεχίσετε να αρνείσθε να μου καταβάλλετε πλήρως το υπολογισμένο στην παραπάνω απόφαση ποσό της σύνταξής μου, να μου επιστραφούν οι αναλογούσες κρατήσεις-εισφορές μου που παρακρατήθηκαν κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, κατά το χρονικό διάστημα που παρείχα τις υπηρεσίες μου στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε., για το πέραν της χορηγηθείσας σύνταξης ποσό, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες για αιτία μη επακολουθήσασα, αφού κατέβαλα εισφορές για σύνταξη που ποτέ δεν μου χορηγήθηκε.
Για τους λόγους αυτούς και με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η Αίτηση - Ένστασή μου.
Να παύσει η παραπάνω παρακράτηση μέρους της σύνταξής μου.
Άλλως επικουρικώς να μου επιστραφούν οι αχρεωστήτως καταβληθείσες κρατήσεις-εισφορές μου

Ο Αιτών – Ενιστάμενος

.................., .../.../2010