Χαράλαμπος Μαχαιρίδης

Συνάδελφοι καλημέρα

Ήρθε με το ταχυδρομείο σήμερα το Φύλλο Σύνταξης Τριμήνου ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠΤ. 2010 , όπου και εμφανίζεται η κράτηση για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Προσανατολίζομαι να αποστείλω ΕΝΣΤΑΣΗ- ΑΙΤΗΣΗ σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα :

Προς το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την επωνυμία «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», Διοικητικό Συμβούλιο Κλάδου Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ Αποστόλου Παύλου αρ.12, 151 23 Μαρούσι Αττικής

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΣΤΑΣΗ

Του ……………………………………………….. συνταξιούχου ΤΑΠ - Ο.Τ.Ε. Αριθμ. Μητρώου ………………….

Στο Φύλλο Σύνταξης Τριμήνου ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 , το οποίο μου απεστάλη , εμφανίζεται κράτηση σε κωδικό 560 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛ ΣΥΝΤ. για τους μήνες ΑΥΓΟΥΣΤΟ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ποσού …………… ευρώ.

Θεωρώ ότι η παραπάνω κράτηση είναι παράνομη και καταχρηστική. Το συνταξιοδοτικό μου δικαίωμα προστατεύεται από την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 1 , εδάφιο α’ ,του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου, εφ’ όσον η επιβολή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων δεν συνδέεται με κάποιο στοιχείο ανταποδοτικότητας. Κατά συνέπεια η κράτηση αντίκειται στο άρθρο 1 εδάφιο α’ του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να σταματήσει και να μου επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

Συνεπώς, αιτούμαι την επιστροφή του παραπάνω ποσού και να παύσει οποιαδήποτε παρακράτηση στο μέλλον.

Για τους λόγους αυτούς και με ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η Αίτηση - Ένστασή μου.
Να παύσει η παραπάνω κατακράτηση μέρους της σύνταξής μου.

.................., .../.../2010
Ο Αιτών - Ενιστάμενος
................................

Θα ήθελα να γνωρίζω τις απόψεις σας για τα παραπάνω.

Ευχαριστώ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Χαράλαμπος Μαχαιρίδης Ξάνθη